Comisiile de Specialitate

H O T Ă R Â R E A NR.58/2020

Din 12.11. 2020

Privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii ale Consiliului local

Avand in vedere prevederile art.124-126 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ referitoare la organizarea si atributiile comisiilor de specialitate ale consiliului local,

Vazand Ordinul Prefectului judetului Bihor nr. 606/20.10.2020 prvind constatarea ca legal constituit a Consiliului local Viisoara,

Tinand cont de prevederile Regulamentului de organizare si functionare al consiliului local Viisoara adoptat prin HCL nr.57/12.11.2020,

In temeiul art.196 alin.1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al comunei Viisoara, în unanimitate,

HOTĂRĂŞTE

Art 1 Se organizeaza un numar de trei comisii de specialitate ale consiliului local Viisoara, dupa cum urmeaza:

 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economica, buget-finante, agricultura, administrarea domeniului public si privat, integrare europeana:

 1. Mureşan Nicolae-Francisc – preşedinte

 2. Gal Barna – secretar

 3. Chereji Cristian

 4. Pápai Janos

 5. Saghi Alexandru

 1. Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport, activităţi socio-culturale, culte, muncă, familie şi protecţie socială

 1. Balog Timea-Ilonka – președinte

 2. Pápai Janos – secretar

 3. Naşcu Remus

 1. Comisia juridică şi de disciplină, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, turism, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti:

 1. Saghi Alexandru – preşedinte

 2. Luczi Barna – secretar

 3. Ferenţi Ioan

Art. 2– Atribuţiile şi funcţionarea comisiilor sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului.

Art 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 1. Institutia Prefectului -judetul Bihor

 2. Primarul comunei

 3. Se publica pe www.primariaviisoarabh.ro

 4. dosarul de şedinţă

Preşedinte de şedinţă

FERENŢI IOAN

Contrasemnează

Secretar general

Şipoş Ionel

Hotararea a fost adoptată cu unanimitate – 9 voturi pentru din 9 prezenti/9 in functie